Telegram Gap 09172891139 و 071-32281627 و 32363307-071
١٣٩٧/٠٧/٢۶

اردوی تحصیلی پایه دوم دبستان

در ضمن آموزش تحصیلی و تئوریک دانش آموزان با دیدن و پژوهش موارد آموزشی بهتر قابل درک و در ذهن ناخودآگاه فراگیری انجام می پذیرد. 

با این رویکرد دانش آموزان پایه دوم با حضور در پارک آزادی و تحقیق در مورد درختان و برگ های آنان پرداختند در ادامه آلبوم چندی از این برنامه را خواهیم دید. 


نظرات