Telegram Gap 09172891139 و 071-32281627 و 32363307-071
١٣٩٧/٠٨/١٧

بازدید حافظیه

در روز حافظ دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال از حافظیه بازدید کردند. 

این بازدید با دو هدف گردش و آشنایی با تاریخچه حافظیه برگزار شد.و دانش آموزان با شعر خوانی آموزگاران و همچنین راهنمایی حافظ شناسان با این شاعر فرهیخته فارسی بیشتر آشنا شدند. 


نظرات