Telegram Gap 09172891139 و 071-32281627 و 32363307-071
١٣٩٧/٠٨/١٨

روز عصای سفید

بچه های پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال در روز عصای سفید میزبان روشن دلی فرهیخته و موفق در حوزه های علمی و آموزشی ، پرورشی بودند.


نظرات